Φοίτηση

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:

1. Το σύνολο των απουσιών ανεξάρτήτως λόγου δεν υπερβαίνει τις 64

2. Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, πάνω από 64 όλες δικαιολογημένες

3. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164. Σε αυτή την περίπτωση:

   α. Οι πάνω των 64 όλες δικαιολογημένες

   β. Διαγωγή Κοσμιότατη

   γ. Ο Μέσος Όρος των τριμήνων είναι τουλάχιστο 15 (ο μαθητής γίνεται

            δεκτός στις εξετάσεις του Ιουνίου)

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

1. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 114 και όχι τις 164 - Οι πάνω των 64 όλες δικαιολογημένες

2. Το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις 164 και όχι τις 214 - Οι πάνω των 64 όλες δικαιολογημένες

   α. Διαγωγή Κοσμιότατη

   β. Ο Μέσος Όρος των τριμήνων είναι τουλάχιστο 15 ( Ο μαθητής παραπέμπεται σε ολική κατά Σεπτέμβριο εξέταση).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

1. Δεν είναι επαρκής

2. Δεν είναι ελλιπής

Π.Δ. 104/1979

Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε με το Αρ.3 του Π.Δ. 485/83)

Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με την μέριμνα του σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/μερο του ίδιου μήνα.

Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

Παρ. 3. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες.

Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

Παρ. 4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.